Α' Λυκείου - Άλγεβρα.

Η 'Αλγεβρα της Α' Λυκείου εξετάζει τα θέματα: Πραγματικοί αριθμοί, συναρτήσεις, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, εξισώσεις-ανισώσεις 2ου βαθμού και τριγωνομετρία.