Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Λυκείου-Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά κατεύθυνσης,Τυπολόγιο