Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Λυκείου-Άλγεβρα και Γεωμετρία, Τυπολόγιο